Úvod / Novinky / Bezpečné prostředí

Bezpečné prostředí

Klima Podřipské školy

S příchodem nového školního roku proběhla na Podřipské škole organizační změna ve vedení školy. Ředitelem zůstává nadále Ing. Richard Červený, který však z důvodů časově náročné politické funkce ve městě Roudnice nad Labem předal kompetence svým dlouholetým kolegyním. Statutární zástupkyní ředitele školy pověřenou řízením školy s veškerými pravomocemi je tedy Ing. Hana Bílíková. Zástupkyněmi pak jsou Ing. Zuzana Krausová a Ing. Martina Červená.

Vize školy a její základní pilíře zůstávají však stejné: 

Podřipská škola nabízí bezpečné, vlídné a podnětné prostředí, kde se kvalitně vyučuje, partnersky komunikuje a kde jsou studenti vedeni k převzetí zodpovědnost za vlastní vzdělávání.

A jak se takové bezpečné prostředí vytváří? Vše začíná ještě před usednutím do školních lavic na adaptačním kurzu. Studenti prvních ročníků během několikadenního pobytu získávají mnoho společných zážitků. Od příjezdu se téměř nezastaví. Aktivity jsou různorodé a zaměřené nejprve na prolomení ledů a seznamování se. Následuje budování důvěry, nastartování spolupráce i poznávání sebe sama. Diskutuje se nad třídou jako kolektivem a zamýšlí se nad rolí každého jedince ve třídě.

Adaptačním kurzem však práce s třídou nekončí. Na Podřipské škole jsou třídnické hodiny zapracované do rozvrhu. Utužování kolektivu, nastavování bezpečného klimatu a budování vzájemného respektu se třídní učitelé věnují po celou dobu studia jednou za dva týdny. Odborná podpora se dostává i třídním učitelům v rámci supervizí. Vyučující Podřipské školy prošli mimo jiné školením Management třídy a Krizová intervence pro pedagogy od PhDr. Richarda Brauna.

Bezpečné prostředí zaštiťuje Školní poradenské pracoviště. Na Podřipské škole ho tvoří školní metodik prevence, výchovný a kariérový poradce a školní psycholog. Mezi hlavní cíle pracoviště patří prevence školní neúspěšnosti a sociálně patologických jevů, zajištění péče o žáky se specifickými vzdělávacími potřebami a poskytování metodické podpory. Důraz je kladen na prevenci. V případě, že se objeví náznaky nějakého problému, snaží se problém ošetřit hned v počátku. Školní poradenské pracoviště na Podřipské škole nabízí studentům spíše podporu než trest. Rozhovor se studentem vedou tak, aby si on sám problém dokázal identifikovat, najít řešení a převzít za něj odpovědnost.

Proč je školní klima tak důležité? 

Pouze ve vlídném a bezpečném prostředí může efektivně probíhat vzdělávání. 

Tam, kde může být student sám sebou, může projevit svůj vlastní názor, dělat chyby a přiznat neznalost bez strachu z posměchu či opovržení. Pak se může plně a v klidu ponořit do vzdělávání. To je cíl Podřipské školy.