Úvod /Přijímací řízení

Přijímací řízení

Termín pro podání přihlášky

je od 1. do 20. února 2024 pro všechny obory vzdělání na naší škole

Maturitní obory

Portfolio

pro obory cestovní ruch, obchod a kombinované lyceum Střední21

 
Uchazeč předloží do 1. března 2024 připravené portfolio.

Náležitosti portfolia

 • Titulní list se jménem a příjmením uchazeče a zvoleným oborem
 • Odpovědi na otázky níže (max 4 strany A4)
 • Důkazy k odpovědím na otázky
  • Alespoň 3 důkazy (maximálně však 5), např. vlastní tvorba, diplomy, certifikáty, fotografie, záznamy o projektech, doklady o dobrovolnictví, členství v zájmových kroužcích apod. Ke každému důkazu krátký komentář. Pouze kopie dokumentů, ne originály.
 • Způsob zpracování:
  • Elektronicky nebo psané ručně
  • Jako souvislý text nebo myšlenková mapa
  • Graficky či výtvarně dle uvážení uchazeče
  • Jednotlivé části do desek formátu A4

Otázky

 • Co byste o sobě řekl/a? Představte se nám.
 • Účastnil/a jste se nějaké soutěže, olympiády?
 • Jak trávíte čas mimo školu?
 • Proč jste si vybral/a právě tuto střední školu?
 • Jaké jsou vaše silné a slabé stránky?
 • Představte si sami sebe za 5 let. Kde pracujete / Co studujete? Čeho jste docílil/a?

U pohovoru není  k dispozici prezentační technika, uchazeč nezpracovává žádnou elektronickou prezentaci.

Bodování portfolia

 • Kvalita zpracování
  • Členění, logičnost, přehlednost, kreativita
  • Používání spisovného jazyka
  • Odpovědi na všechny otázky
 • Ústní pohovor
  • Schopnost reagovat na případné dotazy
  • Způsob prezentace (přednes, oční kontakt apod.)
  • Používání spisovného jazyka
Portfolio je nutné čitelně označit oborem, na který se uchazeč hlásí. Pokud zvolil na Podřipské škole více maturitních oborů, připraví jen jedno portfolio.

Připravené portfolio je možné konzultovat v předem daném termínu.

 

Pohovor v angličtině

pro Střední21

 

Na Střední21 hrají cizí jazyky důležitou roli. Proto je součástí přijímacího řízení také strukturovaný pohovor v angličtině, s cílem ověřit minimální požadovanou úroveň A2. Uchazeč s nižší úrovní angličtiny nemůže být přijat ke studiu.

Anglický pohovor je možné vyzkoušet v předem daném termínu.

Učební obory

Obor kadeřník

U uchazečů se posuzuje prospěch na základní škole, výsledky písemného testu, dovednostní zkoušky a motivačního pohovoru.

 • Motivační pohovor - váha 25 %
  • Motivace ke studiu oboru kadeřník
 • Dovednostní zkouška - váha 35 %
  • Předmětem hodnocení jsou základní dovednostní předpoklady pro obor kadeřnice - práce s vlasy
 • Písemná zkouška - váha 10 %
  • Ověření základních znalostí potřebných pro obor kadeřnice
 • Prospěch na ZŠ - váha 30 % (průměrný prospěch na ZŠ v 1. pololetí 9. ročníku a ve 2. pololetí 8. ročníku)
  • od 100 bodů za průměr 1,00 až po 0 bodů za průměr 3,00 (a horší) 

Obory kuchař-číšník, prodavač

 • Prospěch na ZŠ - váha 50 % (průměrný prospěch na ZŠ v 1. pololetí 9. ročníku a ve 2. pololetí 8. ročníku)
  • od 100 bodů za průměr 1,00 až po 0 bodů za průměr 3,00 (a horší) 
 • Motivační pohovor - váha 50 %

Předpokládané počty přijímaných žáků

Maturitní obory

Obchod (63-41-M/01) 12 žáků

Cestovní ruch (65-42-M/02) 12 žáků

Střední21 (kombinované lyceum, 78-42-M/06) 24 žáků

Učební obory

Kuchař-číšník (65-51-H/01) 15 žáků

Kadeřník (69-51-H/01) 15 žáků

Prodavač (66-51-H/01) 5 žáků

Nástavbové studium

Podnikání (64-41-L/51) - dálkové studium 120 žáků

Podnikání (64-41-L/51) - distanční studium 40 žáků (min. 10)

 

Kompletní podmínky a kritéria přijímacího řízení

Ke stažení - Souhrnné informace o podmínkách a kritériích přijímacího řízení pro školní rok 2024/2025